Courage
Level 1: Ki +1
Level 2: Ki +1 and ATK +1%
Level 3: Ki +1 and ATK +2%
Level 4: Ki +1 and ATK +3%
Level 5: Ki +1 and ATK +5%
Level 6: Ki +1 and ATK +6%
Level 7: Ki +1 and ATK +7%
Level 8: Ki +1 and ATK +8%
Level 9: Ki +1 and ATK +9%
Level 10: Ki +2 and ATK +10%